naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
fotogalerie
hymna školy
napište nám
autor stránek
 

 

Grantový projekt DIGITALIZACE VÝUKY na ZŠ Třebechovice p.O.


Výzva k podání nabídky (ZDE)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Digitalizace výuky
Typ projektu: grantový
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Předpokládané datum                           
zahájení projektu:
01.09.2009
Předpokládané datum
ukončení projektu:
31.01.2012

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 29,0

Stručný obsah projektu:
Záměrem projektu je zefektivnit, zintenzivnit a zatraktivnit výuku povinných předmětů v rámci počátečního vzdělávání na základních školách využitím moderních technologií a didaktických metod, a to zapojením učitelů do využívání ICT technologií a do tvorby digitálních výukových materiálů.
Výstupem budou multimediální prezentace pro výuku 10 předmětů základního vzdělávání jako náhrada za tradiční frontální výuku typu "tabule-křída-posílání obrázků pro třídě".
Projekt má také přinést potřebné dovybavení jednotlivých tříd prezentační technikou pro názornější a poutavější výuku teorie i praktických cvičení.
Dále je záměrem sestavit databázi odkazů na internetové stránky věnované tématice, kterou projekt zpracovává a zapojit skupiny žáků do další spolupráce s učiteli na průběžném doplňování vzniklých prezentací o nejnovější poznatky získané z různých zdrojů.
Inovované ŠVP bude zpracováno ve formě tiskové publikace a do elektronické podoby. Bude k dispozici ostatním regionálním základním školám.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu "Digitalizace výuky"je zvýšit kvalitu vzdělávání na ZŠ Třebechovice prostřednictvím inovace ŠVP zapracováním využívání ICT v rámci předmětů anglický jazyk,český jazyk,matematika,fyzika,zeměpis,přírodopis, dějepis,občanská výchova, informatika a tělesná výchova. Ke splnění tohoto požadavku bylo stanoveno několik dílčích cílů:
1) Zapojit učitele odborných předmětů do uvědomělého samostatného pasivního ( využívání dostupného HW a SW) ale hlavně aktivního ( vlastní tvorba multimediálních vyučovacích materiálů) využívání ICT technologií.
2) Vypracovat a v praxi využívat multimediální prezentace 10 předmětů ( inovace ŠVP).
3) Sestavit databázi zajímavých a kvalitních www stránek s informacemi z daných oblastí.
4) Zvýšení dostupnosti ICT pro žáky.
5) Změna vztahů mezi učiteli a žáky ( vytvoření redakčního týmu žák-učitel-zajištění průběžné inovace obsahu prezentací v etapě využívání výstupů projektu).
6) Rozvoj kompetencí žáků.
7) Rozšíření dovedností a znalostí pedagogů v oblasti ICT a prezentací.

Zdůvodnění potřebnosti:
V současné době škola disponuje 2 učebnami PC využívané žáky 1. a 2. stupně. Na konci školního roku 2006/2007 škola získala certifikát partnerská škola nakladatelství Fraus. Bylo zakoupeno 6 sad učebnic do 6.ročníku a 6 sad učebnic do 7.ročníku, dále interaktivní učebnice pro 6. i 7.ročník, které také umožňují výuku pomocí interaktivních tabulí, avšak jejich počet ve škole je bohužel nedostatečný, v rámci možné realizace výuky.
V rámci dílčího hodnocení dosažených výstupů po implementaci nového ŠVP bylo provedeno sebehodnocení školy pomocí analýzy SWOT. Z této analýzy vyplynuly slabé stránky související s nedostatečným využíváním nových školních pomůcek při výuce. Mezi žáky dále proběhl průzkum ohledně využívání moderních forem výuky prezentací. Výstupy ze šetření potvrdily vysoký zájem o tyto alternativní formy výuky.
Nalezení vhodného tématu a forma výuky jsou podstatným kritériem pro zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky, které bývají u věkové skupiny tvořené žáky 6. a 7. třídy problematické. Zapojení této cílové skupiny do projektu souvisí s cílem maximálního využití interaktivních učebnic, a tím zajištění zefektivnění, zintenzivnění výuky vybraných povinných předmětů. Během realizace budou žáci zapojeni do další spolupráce s učiteli na kontinuálním doplňování vzniklých prezentací o nejnovější poznatky získané z různých zdrojů, což také výrazně ovlivní vztahy mezi nimi.
Pouze díky realizaci předkládaného projektu bude škola ( vedení školy) schopna realizovat tuto strategii v plném rozsahu.
Inovaci shledává vedení školy ve zlepšení stávajících metodik povinných výukových předmětů a především z hlediska komplexnosti zapojení využívání ICT v rámci vzdělávání žáků. Přínos realizace projektu se projeví ve dvou rovinách:
1.žák-rozvíjení kompetencí,
2. škola - zvyšování kvality vzdělávání.

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:
Projekt " Digitální výuka" zvyšuje kvalitu vzdělávání poskytovaného ZŠ Třebechovice. Přidanou hodnotu shledáváme v následujících oblastech:
-inovace ŠVP v oblasti vybraných předmětů
-zlepšení kompetencí žáků ( učení se, sociální a personální,komunikativní)
-upevnění spolupráce mezi žákem a pedagogem
-zlepšení komunikace žáků mezi sebou
-rozvoj nových moderních metod výuky s maximálním zapojením IT techniky.

Projekt je inovativní přístupem k metodám výuky z hlediska maximálního zapojení ICT, výstupy inovace se odrazí v ŠVP ZŠ Třebechovice a možností následného využití dalšími ZŠ.


jedna z pracovních schůzek realizačního týmu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.4.2011 byl uveřejněn v Hradeckém Deníku v tematické příloze Evropské dotace článek o naší škole, 
resp. článek o našem projektu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školení pedagogů

V pondělí 16.11.2009 si žáci na třebechovické škole užívali volna. Učitelé zainteresovaní v projektu „Digitalizace výuky“ však hltali na půdě školy informace z prvního celodenního školení „Jak správně pracovat s interaktivní tabulí“. Paní lektorka nám během několika hodin dokazovala, jakým pomocníkem při vyučování je interaktivní tabule SMART Board. 
Nabízíme tedy několik fotografií ze zmiňovaného školení, které bylo rozhodně přínosné nejen pro projekt, ale i pro výuku na naší škole vůbec.

----------------------------------------------------------------------------------------

Publicita

V měsíci listopadu zveřejnilo městské periodikum Třebechovické HALÓ článek věnovaný našemu projektu… 
Pokud jste si v Haló článku nevšimli, můžete si nyní přečíst příspěvek na našem webu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Některé produkty GP „Digitalizace výuky“ jsou již na světě!

Jako ukázku Vám předkládáme dvě z mnoha desítek vyučovacích jednotek, které připravují v současné době učitelé zapojeni do grantového projektu. Od příštího školního roku bude podobně zpracovanými přibližně čtyřmi stovkami vyučovacích hodin zpestřena výuka ve třídách šestého a sedmého ročníku. Ty budou vybaveny moderní počítačovou technikou, která umožní realizaci takto připravených hodin. Myslím, že se mají žáci na co těšit!
                                                                                                    vedení projektu

ukázka 1 (ZDE), ukázka 2 (ZDE)

----------------------------------------------------------------------------------------

Třebechovická základní škola dokončuje první etapu grantového projektu „Digitalizace výuky“

Vyučující třebechovické základní školy dokončí v červnu první etapu svého grantového projektu. Do konce tohoto období vytvoří 17 učitelů 400 vyučovacích hodin v deseti předmětech. Tyto hodiny jsou specifické tím, že jsou připravené s maximálním využitím techniky ICT. Hodiny budou odučené v příštím školním roce v šestém a sedmém ročníku. Konkrétně se jedná o velice promyšlené vyučovací jednotky vytvořené v programech PowerPoint, Word a především SMART Notebook. Posledně jmenovaný SW je v pro žáky asi nejpřitažlivější, neboť je určen hlavně k práci na interaktivních tabulích. Interaktivní výuka prostřednictvím dotykových tabulí je v současné době hodně oblíbená, což nám rozhodně dokazují i žáci naší školy. Nesmíme opomenout ani informaci, že všech 17 učitelů absolvovalo v tomto období školení „Jak pracovat s interaktivní tabulí“ v dostačující dotaci třiceti hodin. 
V příštím školním roce, ve druhé etapě projektu, naši učitelé těchto 400 vyučovacích jednotek pilotně odučí. Zajímavostí je, že žáci budou mít možnost vznést k těmto hodinám jisté pozitivní i negativní připomínky, které někdy mohou vést až k případným korekcím. Tyto hodiny proběhnou především v devíti třídách (učebnách), do kterých bude během letních prázdnin nainstalována potřebná technika ICT. 
A co naší škole tento grantový projekt zatím přináší. Nepochybně nadstandardní vybavení technikou ICT, vzdělanější učitele v této oblasti, větší kreativitu učitelů v takových hodinách a hlavně kvalitnější a poutavější výuku plnou názoru. 
Více se o projektu můžete dozvědět na stránkách školy (www.zst.cz). Je možno si zde prohlédnout i příklad, jak taková hodina vypadá. 
                                                                                                                    vedení ZŠ

----------------------------------------------------------------------------------------

Implementace nově vytvořených hodin do praxe

Inovované vyučovací hodiny již zasahují od začátku školního roku do rozvrhů šesťáků a sedmáků v plné síle. Během prvních tří měsíců odučili naši pedagogové více než 100 vyučovacích hodin v deseti předmětech podle svých nově elektronicky zpracovaných metodik. Z fotografií lze vyčíst spokojenost žáků s takto vytvořenými vyučovacími jednotkami. Máme velikou radost z kladných ohlasů žáků a věříme, že i jejich vědomosti stoupnou na kvalitě.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                          16.2.2012
Ukončení projektu „Digitalizace výuky“ na ZŠ

Již v září 2009 odstartovali učitelé na naší škole grantový projekt Digitalizace výuky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Dvakrát jsme Vás prostřednictvím našeho periodika Třebechovické Haló informovali o této naší činnosti, v dubnu 2011 se pak navíc objevila celá stránka i v Hradeckém Deníku. 
Pro připomenutí pár čísel:
Celkové způsobilé výdaje projektu byly 2 098 038 Kč (z toho 85% podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu a 15% podíl ze státního rozpočtu ČR, soukromé spolufinancování 0%). Z této částky mohla škola použít přibližně jednu čtvrtinu (cca 520 000,-Kč) na vybavení školy technikou ICT (9 ks PC sestav včetně SW, 9 ks datových projektorů, 2 multifunkční zařízení…). 
Nyní ve stručnosti jak projekt probíhal. Období 29 měsíců bylo rozděleno do tří klíčových aktivit. 
V rámci první části učitelé vytvářeli výukové prezentace a zároveň došlo k nezbytnému proškolení zúčastněných kantorů v práci s interaktivní tabulí. Období bylo rozloženo v podstatě do celého školního roku 2009-2010. V tomto veledůležitém období vytvořili naši učitelé 400 vyučovacích digitálních jednotek v deseti předmětech pro 6.a 7.ročník. Vyučovací hodiny jsou připravené pro práci s technikou ICT včetně interaktivních tabulí.
Druhá část znamenala ověření resp.odučení všech nově vytvořených vyučovacích hodin v rámci výuky ve školním roce 2010-2011 již s nově pořízenou technikou. Zároveň došlo v tomto období k vytvoření tiskových brožur. Ve skutečnosti se jedná o zpracování většiny vytvořených hodin do podoby listinné. Tyto učební materiály mají pak společně se svoji elektronickou podobou na DVD pomáhat učitelům nejen naší základní školy zpestřovat a zkvalitňovat výuku. 
Od začátku tohoto školního roku probíhá již třetí, závěrečná část celého projektu, kdy se realizuje výuka ověřená v loňském školním roce. 
Posledním lednem 2012 grantový projekt končí a čeká nás nejen závěrečné zhodnocení celé akce, ale především pokračování v dalším zpestřování výuky skvěle vytvořenými digitálními materiály. Dosavadní zkušenosti a zpětná vazba jsou velice pozitivní. Máme velikou radost 
z kladných ohlasů našich šesťáků a sedmáků a věříme, že i jejich vědomosti stoupnou na kvalitě.

A jelikož ve školství přímo astronomicky ubývá finančních prostředků určených na učební pomůcky, ihned po skočení tohoto projektu se zapojujeme do další obdobné akce, ve které budeme pokračovat ve vytváření obdobných učebních materiálů, tentokrát pro zbytek druhého stupně (8.a 9.ročník) a zčásti pro první stupeň. Jedná se opět o „evropské peníze“, totiž o projekt EU peníze školám tzv.Šablony. Pokud se nám podaří uspět i s tímto projektem, mělo by mimo jiné dojít na naší škole k dalšímu dovybavení ICT technikou (včetně další interaktivní tabule) a zároveň o obměnu již mírně zastaralého vybavení v jedné z učeben výpočetní techniky. Jednalo by se potom o cílový stav v této oblasti. 
Naši spoluobčané a především rodiče žáků ale nemusí mít strach, že bychom nějak neúměrně přeceňovali význam této techniky. Přestože se snažíme držet krok s dobou, jsme příznivci hesla „všeho s mírou“. Každopádně datové projektory a PC jsou dnes ve třídách stejným standardem jako dříve zpětné projektory a umožňují nám mimo jiné velikou názornost. Interaktivní tabule je potom zařízení, které přináší žákům při práci veliké potěšení, vyučovací hodiny se stávají velice atraktivními a efektivními zároveň.
Držte nám palce, ať nám dopadne i další projekt!
                                                                                                                 vedení ZŠ 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Hvězdárna

America with Neil

Dopravní soutěž 5.tříd

Memoriál Milana Vohralíka

Výtvarná soutěž

Projekt HRADY - 5.B

Pozor na pátek 13.!

Předprázdninový turnaj čtvrtých tříd

Den her aneb Hraní
po chlapsku

Pasování na čtenáře

Zdravá svačinka

Den dětí

Mistrovství ve 3.B

Výlet 6.A
na pohádkový Potštejn

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje