naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
fotogalerie
hymna školy
napište nám
autor stránek
 

 

Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.


Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.

V současné době chybí v základní škole v Třebechovicích pod Orebem moderní a kvalitní prostor pro výuku fyziky. Stávající učebna fyziky je již za zenitem své technické životnosti a je funkčně i morálně zastaralá. Výuka probíhá v nevyhovujících podmínkách. Má zastaralé vybavení a učební pomůcky, které nesplňují požadavky vyplývající ze Školního vzdělávacího programu. Učebna tak již neumožňuje využití moderních výukových metod a osvojení praktických dovedností žáky.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace odborné učebny Fyziky do stavu, který bude splňovat požadavky na moderní výukové zázemí s důrazem na možnost praktického zapojení žáků. Projekt se zaměřuje na drobné stavební úpravy učebny a pořízení moderního vybavení odborné učebny k výuce fyziky. Zároveň bude pořízeno interiérové vybavení a ICT zařízení a učební pomůcky ve vazbě na hlavní klíčovou kompetenci IROP - přírodní vědy, ale i kompetence - práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory v souvislosti s pořízením ICT vybavení a technických učebních pomůcek. Přínosem projektu bude zvýšení kvality vzdělávání v daných klíčových kompetencích s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu bude původní učebna fyziky stavebně upravena tak, aby prostor splňoval náročná kritéria pro bezpečnost a moderní výuku. Součástí stavebních úprav je kabelizace v učebně (elektro i datové rozvody), připojení vody a kanalizace k demonstračnímu pracovišti učitele, výměna lina a výmalba. Dále bude učebna vybavená novým nábytkem pro žáky i učitele, interaktivním zařízením, školními pomůckami a pomůckami s využitím informačních a digitálních technologií. Pořízena bude např. interaktivní keramická tabule, interaktivní dataprojektor, přídavné reproduktory, učitelské demonstrační pracoviště s rozvodem vody, elektřiny a připojením na kanalizaci, nové žákovské lavice s elektro rozvodem, wifi připojení do třídy, tablety, interaktivní i mechanické učební pomůcky apod. Toto vybavení je nutné ke sdílení informací v odborných učebnách na úrovni 21. století. Kompetence IROP lze rozvíjet jen v prostředí, které je přizpůsobeno moderním trendům ve výše uvedených oblastech (přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory). Moderní prostory a moderní vybavení budou také motivovat učitele k hledání moderních cest vzdělávání a žáky k volbě přírodních a technických oborů v budoucím životě. Ti z žáků, co si nezvolí přírodovědné obory, získají kompetence v ICT a technickém vzdělání.

Moderní a upravená učebna bude sloužit nejen pro výuku fyziky, ale rovněž bude využívána i k mimoškolním zájmovým aktivitám včetně přípravy na žákovské olympiády a soutěže. Žáci školy tak budou mít k dispozici moderní vybavení s využitím informačních a digitálních technologií, což jim umožní lépe se připravit na budoucí profesi a zvýší to jejich zájem o studium přírodních věd.

Modernizovaná učebny bude bezbariérově řešena a bude bezbariérově přístupná stejně, jako je celá škola. Projekt je v souladu s MAP "Strategický rámec MAP pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko". 

Projekt byl podpořen z 6. výzvy IROP - MAS Nad Orlicí - Kvalitní vzdělávání na školách II. a je z 95% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 


 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Hvězdárna

America with Neil

Dopravní soutěž 5.tříd

Memoriál Milana Vohralíka

Výtvarná soutěž

Projekt HRADY - 5.B

Pozor na pátek 13.!

Předprázdninový turnaj čtvrtých tříd

Den her aneb Hraní
po chlapsku

Pasování na čtenáře

Zdravá svačinka

Den dětí

Mistrovství ve 3.B

Výlet 6.A
na pohádkový Potštejn

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje